top of page

4/22: Pidä huolta omasta osaamisestasi

Julkisissa organisaatioissa hankintaorganisaatiosta vastaava henkilö on avainasemassa hankintojen strategista johtamista edistettäessä. Tämän vuoksi on tärkeä huolehtia siitä, että vastuuhenkilöllä on itsellään riittävän vahva strategisen hankinnan osaaminen.
Haluatko kehittää hankinnan strategista johtamista? Sovi (veloitukseton) sparraus selvityksen tekijöiden kanssa - klikkaa tästä.

Useissa haastatteluissa nousi esiin julkisen hankinnan kompleksisuuden kasvamisen sekä lakiuudistusten myötä lisääntynyt muutostenhallinnan vaativuus. Hankintaorganisaatiosta vastaavalla henkilöllä tuleekin olla riittävä ymmärrys myös julkisesta hankintalainsäädännöstä ja sen soveltamisesta käytäntöön.


Toimitko yrityksessä tai julkisessa organisaatiossa, jonka resursseista valtaosa on ulkoisia? Oletettavasti toimit, sillä näin on lähes jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa. Miten näitä resursseja johdetaan? Millaisin askelin hankintojen strategista johtamista kannattaa kehittää? Lauri Vihosen ja Hanna Pajunen-Muhosen Julkisten hankintojen strateginen johtaminen -sarja pureutuu näihin kysymyksiin - soveltuu niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille.

Hankintojen strateginen johtaminen edellyttää aina muun organisaation sitouttamista sekä lähes aina vallitsevien toimintatapojen muuttamista ja uusien käyttöönottoa. Hankintatoimen vastuuhenkilöllä (esimerkiksi hankintajohtaja, talous- ja/tai hallintojohtaja, hankintapalveluiden tai -tiimin päällikkö, hankintapäällikkö) tulee olla riittävästi kompetenssia ja osaamista siitä, miten hankintaa tulisi kehittää, sekä siitä, miten muut saadaan sitoutettua muutokseen ja uusiin toimintatapoihin. Tässä yhteydessä keskitymme vastuuhenkilön osaamiseen ja kompetensseihin. On hyvä huomata, että onnistuminen edellyttää vahvan substanssiosaamisen lisäksi oikeaa asennetta ja rohkeaa otetta, joita on tarkasteltu tarkemmin luvussa 3.5.1. parhaan käytännön “Ole rohkea, tavoitteellinen ja innosta muuta organisaatiota yhteisiin pyrkimyksiin” yhteydessä.


Hyviä toimintatapoja ja käytännön vinkkejä:

 1. Lue, tutki ja pidä itsesi ajan tasalla alan kehityksestä. Tämä pitää sisällään niin hankinnan perus- kuin strategisen osaamisen, sekä julkisen hankintalainsäädännön osaamisen. Lue kirjoja, artikkeleita ja seuraa aktiivisesti alan uutisia.

 2. Kehitä kompetenssiosaamistasi – keskity erityisesti viestintä- ja muutosjohtamisen taitoihin. Tunnista omat vahvuutesi ja kehitä niitä edelleen. Työskentele samalla heikkouksiesi vahvistamiseksi. Haastatteluissa korostuivat erityisesti johtamis- ja muutosjohtamistaitojen, viestintä- ja yhteistyötaitojen sekä projektinhallinnan taitojen parantaminen.

 3. Ole avoin uudelle ja jatkuvalle oppimiselle. Ole kiinnostunut erilaisista oppimismahdollisuuksista. Osallistu kursseille, seminaareihin, webinaareihin ja liity verkko-oppimisympäristöihin (haastatteluissa mainittuja esimerkiksi Hankinta-Suomen teemaryhmät ja Keino-Akatemia). Jatko-opiskele työn ohessa ja osallistu pidempiin koulutusohjelmiin, joita on tarjolla sekä verkossa että lähiopetuksena.

 4. Liity alan yhteisöihin ja verkostoihin. Osallistu kotimaisiin ja kansainvälisiin alan verkostoihin ja verkostoitumistapahtumiin (haastatteluissa mainittuja esimerkiksi Hankinta-Suomi, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, EU-hankkeet ja -ohjelmat). Yhteisöihin osallistuminen on useissa haastatelluissa organisaatioissa hyväksi koettu tapa oppia uutta, jakaa tietoa ja rakentaa vertaisverkostoja.

 5. Ota käytäntöön oppimasi, jaa tietoa omassa tiimissäsi. Osaamisen ylläpitäminen vaatii sen soveltamista käytännössä. Haastatteluissa nousi esiin mm. tiedon jakaminen oman tiimin kanssa, yhteinen ja säännöllinen kehittämistyö ja kokemusten kerääminen ”pienillä piloteilla”. Parhaiden käytäntöjen organisaatioissa korostuivat eteneminen vaiheittain ja piloteista opitun systemaattinen jakaminen omassa organisaatiossa. Tähän liittyen on hyvä varmistaa, että sinulla on hankintatoimen vastuutahona riittävästi projektisalkun hallinnan ja projektien johtamisen osaamista. Muista, että kehittyminen on aikaa vaativa prosessi. Ole kärsivällinen ja anna itsellesi ja organisaatiollesi aikaa kehittyä, mutta muista samalla pitää huolta viisaasta ja määrätietoisesta etenemisestä.

 6. Hanki perustietämys digitalisaation mahdollisuuksista hankinnassa. Varmista, että sinulla on riittävä perusosaaminen digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksia ja hyödyistä hankintatoimessa, jotta pystyt edistämään tähän liittyviä parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa omassa organisaatiossa.

 7. Hanki itsellesi ammattitaitoista sparraustukea, keskustele ja pohdi yhdessä osaavan ammattilaisen kanssa. Hankintatoimesta vastaavan rooli muutoksen toteuttajana on keskeinen. Useat haastateltavat toivat esiin sen, että onnistuminen edellyttää monipuolista osaamista ja vahvaa johtajuutta. On tärkeä tiedostaa, että kukaan ei vie muutosta läpi yksin. Parhaiden käytäntöjen organisaatioissa korostuivat sisäisen keskustelukumppanin ja ulkopuolisen sparraajan tuki.


Hyödyt:

 1. Hankintojen strateginen johtaminen kehittyy organisaatiotasoisesti. Hankintatoimesta vastaavan vahva hankinta- ja kompetenssiosaaminen luovat paremmat edellytykset hankintojen strategisen johtamisen kehittämiselle organisaatiossa.

 2. Muun organisaation luottamus kasvaa ja sitoutuminen uusiin toimintatapoihin paranee. Panostus hankintatoimesta vastaavan ja muiden hankinnan avainhenkilöiden osaamisen kehittämiseen vahvistaa itseluottamusta ja uskottavuutta, mikä taas edesauttaa kykyä priorisoida kehittämistoimenpiteitä ja muun organisaation sitoutumista.

 3. Mahdollisuudet hankinnan lisäarvontuoton paranemiseen ja hankinnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen vahvistuvat.

 4. Kehittymismyönteisyys tarttuu muihin ja kehittymisestä tulee itse itseään toteuttava. Jatkuva pyrkimys oman osaamisen parantamiseen kannustaa myös muuta organisaatiota kehittymään. Tämä edesauttaa koko organisaation jatkuvaa parantamista.


Tämä blogi on osa Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt -sarjaa ja se perustuu Julkisten hankintojen strateginen johtaminen – 22 askelta menestykseen –selvitykseen. Selvityksessä tarkastellaan hankintojen strategisen johtamisen toimenpidekokonaisuutta ja kerrotaan, miten ja millä konkreettisilla keinoilla voit kehittää hankintojen strategista johtamista.


Selvitys tehtiin HankintaSuomi –ohjelmalle ja sen  teosta vastasivat Hanna Hanna Pajunen-Muhonen (Innodea Oy) ja Lauri Vihonen (Leader’s Beacon Group Oy) ja Tero Saarenpää (Solita Oy).


Lue lisää strategisen johtamisen parhaista käytännöistä ja niiden hyödyntämisestä konkreettisten esimerkkien avulla valtioneuvoston julkaisuarkistosta.

5 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page