top of page

Hankinnan kehittäjän huoneentaulu – 4 tärkeää osaamista


Tarvitset neljän toisiaan täydentävän osaamisalueen taitoja, jotta hankinnan kokonaisvaltainen kehittäminen onnistuu. Hankinnan kehittäjän huoneentaulu antaa toiminnan ja osaamisen kehittämiselle sekä onnistumisista ja epäonnistumisista oppimiselle kehyksen, mitä käyttäen on hyvä porautua tapahtumien juurisyihin.


Kehitän vuosittain yli sadan hankinta-ammattilaisen taitoja ja autan useita organisaatioita parantamaan hankinnan suorituskykyä. Käytän itse hankinnan kehittäjän huoneentaulua jokaisessa koulutuksessa ja konsultointiprojektissa hyväksi.


Strateginen ote hankintoihin antaa suunnan

Hankinnalla pitää olla selvä suunta, tavoite, sen saavuttamista pitää mitata säännöllisesti ja poikkeamiin puuttua. Tutkimusten mukaan tavoitteensa toistuvasti ylittävillä tiimeillä on yksi yhteinen tekijä: he ymmärtävät miten heidän oma työnsä liittyy yrityksen kokonaistavoitteisiin. Kun hankinnan tavoitteella on selkeä yhteys yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin, hankinta-ammattilaiset tekevät oikeita päätöksiä erityisesti tilanteissa, missä selkeitä ohjeita ei ole.


Kun yrityksellä on strateginen ote hankintoihin, kaikki hankinnassa ymmärtävät, miten hankinnan tavoite tukee organisaation tavoitteiden toteutumista ja miten heidän oma työnsä tukee kokonaisuutta.
Toimittajamarkkinan johtaminen parantaa resilienssiä


Koska liikevaihdostamme jopa 2/3 tulee organisaatiomme ulkopuolelta, toimittajilta, niin organisaatiomme suorituskyky riippuu voimakkaasti toimittajista ja asiakas-toimittajasuhteemme vahvuudesta ja tehokkuudesta. Toimittajakentän hyvällä hoitamisella on merkittävä vaikutus yrityksen kannattavuuteen, riskienhallintaan ja toiminnan jatkuvuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että strategisiin ja muuten tärkeisiin toimittajiin ja kumppanuuksiin pitää keskittyä ja varmistaa, että muu osa kokonaisuudesta toimii.


Toimittajamarkkinan ymmärtämisen tärkein yksittäinen osa on tärkeiden toimittajien ja kumppanuuksien tunnistaminen. Erityisesti poikkeusoloissa ammattimaisella tärkeiden toimittajien systemaattisella johtamisella voidaan vaikuttaa merkittävästi moniin organisaation resilienssiä parantaviin tekijöihin: jatkuvuuden- ja riskien-, kannattavuuden ja sidotun pääoman hallintaan.


Selvitysten mukaan toimittajamarkkinan hyödyntämisessä on käyttämätöntä kehityspotentiaalia. Kun toimittajia johdetaan ammattimaisesti, organisaation käyttöpääoman tarve on selvästi pienempi kuin niillä, jotka eivät sitä tee. Lisäksi toimittajaohjausta ammattimaisesti tekevät yritykset toimivat tehokkaammin, koska ne tuottavat samalla panoksella 2-3 kertaa paremman tuotoksen kuin alueen laiminlyövät yritykset.


Laaja prosessinäkökulma on yrityksen sisäisen arvontuoton perusta

Hankinnan tehtävä on saattaa oikeat toimittajat yhteistyöhön yrityksen oikeiden käyttäjien kanssa. Hankinnalla ei tästä näkökulmasta tarkasteltuna ja vahvasti yksinkertaistaen ole muuta kuin välinearvo. Jotta hankinta onnistuu tehtävässään, hankinnan pitää toimittajamarkkinan ymmärtämisen lisäksi ymmärtää laajasti sisäisten käyttäjien nykyiset ja tulevat odotukset, tarpeet ja toimintamallit. Vain näin toimien hankinta-ammattilaiset voivat tuottaa ainutlaatuista ja strategista pysyvää arvoa.


Muutoksen johtaminen liittyy kaikkeen toimintaan

Kaikkeen mitä hankinta tekee liittyy muutos. Muutos voi olla pieni, liittyä yksittäiseen nimikkeeseen, tai se voi olla suuri, kokonaisen toiminnon ulkoistus, tai kaikkea siltä väliltä. Muutos onnistuu vain, jos sitä johdetaan aktiivisesti ja ammattimaisesti. Muutoksen aktiivinen johtaminen on prosessi, missä ihmiset, joihin muutos vaikuttaa, johdetaan muutoksen lävitse. Kaikki toimenpiteet ennen varsinaisen muutoksen toteuttamista ovat valmistelevia, koska vasta toimintatavan muututtua uuden mallin mukaiseksi, siihen liittyvät hyödyt alkavat toteutua. Jos muutos ei onnistu, kaikki sen valmisteluun liittyvä työ menee hukkaan.


Hankinnan kehittäjän huoneentaulu antaa kehyksen

Kun onnistun hankinnan kehittämisprojektissa, kysyn, miten pärjäsimme tiiminä jokaisella neljällä osa-alueella. Tilanteissa, missä tavoitteita ei saavuteta, kysyn aina muilta, mitä olisimme voineet tehdä toisin joka alueella. Huoneentaulu antaa riittävän väljän, mutta oikealla tavalla ohjaavan viitekehityksen keskustelulle.


93 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page