top of page

Hankinnan johtamisen 7 tasoa


Hankinnan roolia organisaation toiminnassa arvioidaan aina kahdesta näkökulmasta. Tuotoksen näkökulmasta: Miten hankinta tulee organisaation strategisten tavoitteiden toteutumista? Tarvittavan panoksen näkökulmasta: Miten kustannustehokkaasti hankinta toimii? Hankinnan rooli vahvistuu, kun sitä johdetaan kaikilla 7 strategisella tasolla

Hankinnan johtamisen kokemusperäiselle ja toimintaa osuvasti kuvaavalle johtamis- ja kehittämismallille on selkeä tarve. Esimerkiksi IT-alueelle on käytössä parhaita käytänteitä yhdistävä ITIL-kirjasto, mutta vastaavaa ei hankinnan piirissä ole yleisesti saatavissa. Hankinnan 7 strategista tasoa -malli on rakentuu suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa toteutettujen hankinnan kehitysprojektien aikana tehtyihin havaintoihin ja niiden tuloksiin.


Merkityksen johtaminen

Merkityksen johtamisessa hankinnan kaikki toiminta liittyy organisaation tehtävään ja tavoitteisiin. Hankinta osaa artikuloida toiminnon arvon tavalla, mikä on merkityksekäs sen sidosryhmille. Hankinnan tavoitteet tukevat organisaation tavoitteita.


Tiedolla johtaminen

Tiedolla ja analytiikkalla johtamisen tavoitteena on kvantifioida hankinnan toimintakenttää: tavoitteiden toteutumisen seuranta, spend management, ostoanalytiikka.


Kategoriajohtaminen

Kategoriajohtaminen mahdollistaa hankinnan systemaattisen ja pitkäjänteisen kehittämisen. Hankintakenttä jaetaan segmentteihin, joita johdetaan ja kehitetään kokonaisuuksina.


Palvelujohtaminen

Hankinnan palvelujohtamisessa hankinta nähdään palveluina, joita johdetaan, kuvataan, mitataan ja kehitetään kuten muitakin palveluita. Palvelunäkökulma ohjaa hankintaa yhtenäiseen palvelurakenteeseen, yhteisiin palveluihin ja yhtenäiseen, ennakoitavaan tapaan toimia.


Toimittajien johtaminen

Toimittajien johtamisessa haetaan yhtenäinen näkemys toimittajien luokitteluun, ohjaukseen ja kehittämiseen.


Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtamisen tavoitteena on eriyttää koulutus rooleittain suunnitelmallisesti, tarvelähtöisesti ja riittävästi.


Transformaation johtaminen

Transformaation johtamisessa organisaatio ja sen ihmiset johdetaan tavoitellun muutoksen lävitse siten, että asetetut hyötytavoitteet saavutetaan.


Kirjoittaja auttaa organisaatioita onnistumaan hankinnan muutostilanteissa: mm. hankinnan johtaminen ja kehittäminen, kategoriajohtaminen, toimittajien johtaminen, kilpailuttaminen ja ostoanalytiikka. Ota yhteyttä!


96 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page