top of page

11/22: Johda hankintoja kategorioiden kautta

Hankinnan kategoriajohtaminen on liiketoimintalähtöinen, strateginen tapa kehittää hankintaa, parantaa hankinnan vaikuttavuutta, vähentää riskejä ja tuottaa kustannussäästöjä. Se on yksi hankinnan strategisen johtamisen perustyökaluja.
Haluatko kehittää hankinnan strategista johtamista? Sovi (veloitukseton) sparraus selvityksen tekijöiden kanssa - klikkaa tästä.

Kategoriajohtamisen keskiössä on hankinnan ja liiketoimintojen yhteistyö. Usein kategoriajohtamisen malli toteutetaan eri tavoin pienille ja suurille organisaatioille.

Kategoriajohtamisen avulla voidaan kohdistetusti tukea organisaation tavoitteiden saavuttamista toimittajamarkkinoiden synergioita ja organisaation sisäistä yhteistyötä hyödyntäen. Kategoriajohtamisella voidaan edistää myös mm. toimittajamarkkinoiden toimivuutta ja kehittää toimittajasuhteita, luoda innovaatioita ja parantaa hankintojen vastuullisuutta.


Toimitko yrityksessä tai julkisessa organisaatiossa, jonka resursseista valtaosa on ulkoisia? Oletettavasti toimit, sillä näin on lähes jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa. Miten näitä resursseja johdetaan? Millaisin askelin hankintojen strategista johtamista kannattaa kehittää? Lauri Vihosen ja Hanna Pajunen-Muhosen Julkisten hankintojen strateginen johtaminen -sarja pureutuu näihin kysymyksiin - soveltuu niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille.

Kategoriajohtamisen tärkeimpiä osia ovat:

 • Kategoriarakenteen määrittely ja kategorioiden keskinäinen priorisointi niiden liiketoimintamerkityksen mukaan.

 • Kategoriakohtaisten tavoitteiden asettaminen.

 • Tavoitteiden mukaisen kategoriasuunnitelman laatiminen, toteuttaminen, säännöllinen seuranta ja päivittäminen.


Hyviä toimintatapoja ja käytännön vinkkejä:

 1. Toteuta kategoriajohtamista asiakaslähtöisesti. Yksi hyväksi havaittu tapa on mainita organisaation sisäinen asiakas tai asiakkaan rooli vähintään pääkategoriatasolla. Tämä ohjaa kategoriatyötä ja -ajattelua asiakaslähtöiseksi ja helpottaa viestintää sidosryhmien kanssa, koska kaikki hankinnat, myös epäsuorat, ovat asiakkaita varten.

 2. Hyväksy kategoriajohtamisen dynaamisuus. Koska asiakkaiden ja toimialojen tarpeet ovat erilaisia, yksi malli ei aina sovi kaikkien hankintojen johtamiseen. Varaudu varioimaan kategoriajohtamisen mallia yksiköittäin tai toimialoittain.

 3. Päivitä kategoriastrategioita säännöllisesti. Seuraa kategoriastrategioiden toteutusta ja varaudu päivittämään niitä säännöllisesti toimintaympäristön tai tavoitteiden muuttuessa. Arvioi myös kategoriarakennetta ja toimintamalleja säännöllisesti

 4. Suunnittele kategoriamalliin siirtyminen huolella. Kategoriatyön käynnistäminen edellyttää muutosjohtamista ja viestintää, sekä asioiden kuvaamista niillä saavutettavien hyötyjen kautta. Projektoi kategoriamallin käynnistäminen huolella.

 5. Varmista, että kategoriajohtamisen roolit ja vastuut ovat selkeitä. Roolien ja vastuiden selkeys mahdollistaa kategoriatyön sujuvan ja tehokkaan suunnittelun ja toteutuksen. Tähän liittyvät mm. tavoitteiden asettaminen ja riskien tunnistaminen, toimintatapojen ja toiminnan reunaehtojen kuvaaminen, tulevista kilpailutuksista sopiminen, kilpailutuksien toteuttaminen ja kategorian toimittajien hallinta.

 6. Osallista sidosryhmät kategoriatyöhön ja osallistu itse toimialojen johtoryhmätyöhön. Sisäiset asiakkaat kannattaa tuoda mukaan kategoriatiimeihin asettamaan kategorian tavoitteita, sekä rakentamaan ja toteuttamaan kategoriasuunnitelmaa. Kategoriasta vastaavan on hyvä osallistua vastuualueensa johtoryhmätyöhön.

Hyödyt:

 1. Hankinta on vaikuttavampaa, toimii vastuullisemmin ja kustannustehokkaammin. Kategoriajohtaminen tuo systemaattisen ja konkreettisen tavan kehittää hankintaa.

 2. Johtaminen on yksinkertaisempaa ja selkeämpää. Kategoriajohtaminen yksinkertaistaa ja selkeyttää johtamista, koska vastuut ovat selkeitä ja henkilöityvät kategoriavastaavan ja kategoriatiimin rooleihin. Hankinta näyttäytyy myös substanssipuolelle selkeämpänä.

 3. Hankintoja johdetaan kokonaisuutena. Kategoriajohtaminen mahdollistaa hankintojen johtamisen yhtenä kokonaisuutena, vaikka hankinnat jakautuvat eri toimialoille ja kategorioihin.

 4. Hankintariskit ovat paremmin hallinnassa. Hankinnan tavoitteet saavutetaan paremmin, koska hankintaan liittyvät riskit on tunnistettu ja niitä hallitaan aktiivisesti.


Tämä blogi on osa Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt -sarjaa ja se perustuu Julkisten hankintojen strateginen johtaminen – 22 askelta menestykseen – selvityksessä tarkastellaan hankintojen strategisen johtamisen toimenpidekokonaisuutta ja kerrotaan, miten ja millä konkreettisilla keinoilla voit kehittää hankintojen strategista johtamista.


Selvitys tehtiin HankintaSuomi –ohjelmalle ja sen  teosta vastasivat Hanna Hanna Pajunen-Muhonen (Innodea Oy) ja Lauri Vihonen (Leader’s Beacon Group Oy) ja Tero Saarenpää (Solita Oy).


Lue lisää strategisen johtamisen parhaista käytännöistä ja niiden hyödyntämisestä konkreettisten esimerkkien avulla valtioneuvoston julkaisuarkistosta.

4 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page